Misija, Vizija, Vertybės

MOKYKLOS VIZIJA

Atvira kūrybingam bendradarbiavimui bendruomenė, tenkinanti sociokultūrinius
asmens ir visuomenės poreikius.

MOKYKLOS  MISIJA 

Meno mokykla yra besimokančių įvairaus amžiaus asmenų įstaiga, kuri teikia muzikines, dailines ir choreografines kompetencijas, padedančias tenkinti kūrybinės visuomenės reikmes.

Vertybės : 

  • Kūrybiškumas;
  • Tobulėjimas;
  • Demokratiškumas;
  • Dvasingumas;
  • Tolerancija.
 

Prioritetai:

  • Ugdymo proceso kokybės gerinimas;
  • Mokytojų kompetencijos tobulinimas;
  • Savivaldos institucijų, tėvų ir mokytojų bendradarbiavimo stiprinimas;
  • Mokyklos kultūros kėlimas.